Захтев за издавање сагласности и документ - Извештај о безбедности оператера Кнез Петрол доо Београд, за комплекс, Складиште ТНГ у Зајечару, Филипа Кљајића бб

Захтев за издавање сагласности и документ - Извештај о безбедности оператера Кнез Петрол доо Београд, за комплекс, Складиште ТНГ у Зајечару, Филипа Кљајића бб

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. закон и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности оператера Кнез Петрол доо Београд, за комплекс, Складиште ТНГ у Зајечару, Филипа Кљајића бб.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијима Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7) сваког радног дана од 11-13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 25.01.2023. године са почетком у 12 часова, биће одржана презентација и јавна расправа у просторији Градске управе града Зајечара – сала Градског већа града Зајечара, Трг ослобођења бр.1.