Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument - Izveštaj o bezbednosti operatera Knez Petrol doo Beograd, za kompleks, Skladište TNG u Zaječaru, Filipa Kljajića bb

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument - Izveštaj o bezbednosti operatera Knez Petrol doo Beograd, za kompleks, Skladište TNG u Zaječaru, Filipa Kljajića bb

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti operatera Knez Petrol doo Beograd, za kompleks, Skladište TNG u Zaječaru, Filipa Kljajića bb.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijima Kancelarije za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Zaječara, ul. Krfska br.4. (iznad Ureda, kancelarija br. 7) svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 25.01.2023. godine sa početkom u 12 časova, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostoriji Gradske uprave grada Zaječara – sala Gradskog veća grada Zaječara, Trg oslobođenja br.1.