Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани - Извештај о безбедности за комплекс Elixir Прахово Индустрија хемијских производа, у Прахову, оператера Elixir Прахово Индустрија хемијских производа доо Прахово

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани - Извештај о безбедности за комплекс Elixir Прахово Индустрија хемијских производа, у Прахову, оператера Elixir Прахово Индустрија хемијских производа доо Прахово

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Elixir Прахово Индустрија хемијских производа, у Прахову, оператера Elixir Прахово Индустрија хемијских производа доо Прахово.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин, ул. Станка Пауновића 1А, Неготин, сваког радног дана, од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити Министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 20.01.2023. године, биће одржана презентација и јавна расправа у просторијама Општине Неготин – Мала сала, Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин, са почетком у 12 часова.