Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani - Izveštaj o bezbednosti za kompleks Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda, u Prahovu, operatera Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda doo Prahovo

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani - Izveštaj o bezbednosti za kompleks Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda, u Prahovu, operatera Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda doo Prahovo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda, u Prahovu, operatera Elixir Prahovo Industrija hemijskih proizvoda doo Prahovo.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, Opštinske uprave opštine Negotin, ul. Stanka Paunovića 1A, Negotin, svakog radnog dana, od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti Ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 20.01.2023. godine, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Opštine Negotin – Mala sala, Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin, sa početkom u 12 časova.