"Xella Srbija" д.о.о., Нови Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци

"Xella Srbija" д.о.о., Нови Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци, поднет од привредног друштва „Xella Srbija“ д.о.о. Нови Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци.

Активности које привредно друштво „Xella Srbija“ д.о.о. Нови Београд намерава да предузима је физички и физичко-хемијски третман неопасног и опасног отпада који настаје на локацијама произвођача отпада, ради поновног искоришћења отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев, уз претходну најаву, може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h