ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ

Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш

 

за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.

 

Министарство заштите животне средине, на основу члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - други закон и 47/18), члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/2020) и чл. 136. и 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА ДОЗВОЛА за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине, предузетнику Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш, улица Oбреновићева бр. 46, регистарски број 3113, решењем број 19-00-00388/2021-06 од 12. маја 2021. године, услед престанка обављања предметне делатности.

 

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ предузетнику Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш обављање делатности сакупљања и транспорта неопасног отпада на територији Републике Србије и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ предузетник Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања неопасним отпадом, које су прописане Законом о управљању отпадом.