Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, које се користи ради санације контаминираних локација, поднет од привредног друштва „Modekolo“ д.о.о. Београд.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, које се користи ради санације контаминираних локација, поднет од привредног друштва „Modekolo“ д.о.о. Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљањуотпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилномпостројењу које се користи ради санације контаминираних локација.

Активности које привредно друштво „Modekolo“ д.о.о. Београд намерава да предузима је биолошки, физички и физичко-хемијски третман неопасног и опасног отпада који настаје на локацијама Рафинерије нафте, као и санација контаминираних локација.

 Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 544 од 09h -11h