Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, koje se koristi radi sanacije kontaminiranih lokacija, podnet od privrednog društva „Modekolo“ d.o.o. Beograd.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnom postrojenju, koje se koristi radi sanacije kontaminiranih lokacija, podnet od privrednog društva „Modekolo“ d.o.o. Beograd.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanjuotpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman neopasnog i opasnog otpada u mobilnompostrojenju koje se koristi radi sanacije kontaminiranih lokacija.

Aktivnosti koje privredno društvo „Modekolo“ d.o.o. Beograd namerava da preduzima je biološki, fizički i fizičko-hemijski tretman neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na lokacijama Rafinerije nafte, kao i sanacija kontaminiranih lokacija.

 Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu mirjana.todorovic@eko.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h