Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о. Ваљево

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о. Ваљево

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада (отпад од електричне и електронске опреме) на локацији у Ваљеву, поднетог од оператера - привредно друштво „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о.  Ваљево, улица Живана Кутишанца б.б.

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер - привредно друштво „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о. Ваљево (регистровано код АПР са матичним бројем: 17287206, претежна делатност: 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала), поднело захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, дана 12. октобра 2021. године.

Постројење за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада се налази на територији града Ваљево, на катастарској парцели број 7156/11 КО Ваљево, улица Живана Кутишанца б.б.

Активности које ће оператер „МЕТАЛПРОМ“ д.о.о.  Ваљево да предузима у току обављања делатности складиштења и поновног искоришћења предметног неопасног и опасног отпада су: пријем, разврставање и складиштење отпада, механички третман отпада од електричне и електронске опреме на саставне компоненте и привремено складиштење отпада насталог након третмана до предаје оператерима на даље збрињавање.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@ekologija.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.