Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, поднетог од оператера - привредног друштва „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница, са седиштем у улици Јована Цвијића бр. 11.

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 25. новембра 2021. године оператер - привредно друштво „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница (регистровано код АПР са матичним бројем: 07121059, претежна делатност: 2443 – Производња олова, цинка и калаја), поднело захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада (отпад и сировине на бази олова - топионица).  Постројење за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада се налази на локацији производног комплекса у Зајачи, на територији града Лознице, на кат. парцелама бр. 505, 694 и 717 КО Зајача, улица Радничка бр. 3.

Активности које ће оператер „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница да предузима у току обављања делатности складиштења и поновног искоришћења предметног неопасног и опасног отпада су: пријем сировина и отпада на бази олова, њихово складиштење до третмана, третман отпада и сировина на бази олова топљењем у кратко бубњастим пећима и привремено складиштење остатака након третмана (топионичка шљака) до предаје овлашћеним оператерима на даље поступање.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.