Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje integralne dozvole za tretman – odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za izdavanje integralne dozvole za tretman – odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, podnetog od operatera - privrednog društva „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica, sa sedištem u ulici Jovana Cvijića br. 11.

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25. novembra 2021. godine operater - privredno društvo „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica (registrovano kod APR sa matičnim brojem: 07121059, pretežna delatnost: 2443 – Proizvodnja olova, cinka i kalaja), podnelo zahtev za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada (otpad i sirovine na bazi olova - topionica).  Postrojenje za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada se nalazi na lokaciji proizvodnog kompleksa u Zajači, na teritoriji grada Loznice, na kat. parcelama br. 505, 694 i 717 KO Zajača, ulica Radnička br. 3.

Aktivnosti koje će operater „EcoMet Reciklaža“ d.o.o. Loznica da preduzima u toku obavljanja delatnosti skladištenja i ponovnog iskorišćenja predmetnog neopasnog i opasnog otpada su: prijem sirovina i otpada na bazi olova, njihovo skladištenje do tretmana, tretman otpada i sirovina na bazi olova topljenjem u kratko bubnjastim pećima i privremeno skladištenje ostataka nakon tretmana (topionička šljaka) do predaje ovlašćenim operaterima na dalje postupanje.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Ministarstvu zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 542, od 10 – 12 časova.