Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „DORADO“ д.о.о. Крагујевац

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „DORADO“ д.о.о. Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, поднетог од привредног друштва „DORADO“ д.о.о. Крагујевац, улица Гајева бр. 31.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „DORADO“ д.о.о. Крагујевац (регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 17392727; ПИБ: 101038119; претежна делатност: 3832 – поновна употреба разврстаних материјала), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу (дробилица), дана 31. марта 2022. године.

У мобилном дробиличном постројењу за третман неопасног отпада вршиће се уситњавање / дробљење отпада од дрвета (дрвене палете, дрвена амбалажа, кабасти отпад). Након третмана издробљени отпад ће се предавати трећим лицима која поседују дозволу за поновно искоришћење отпада или ће се користити за производњу брикета и пелета.

Мобилно постројење ће радити на територији Републике Србије на локацијама произвођача предметног неопасног отпада, односно на местима настанка отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@eko.gov.rs.

Увид у поднети захтев може се извршити у Министарству заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП „ДУБОКО“ Ужице Регионални центар за управљање отпадом (регистровано код АПР са матичним бројем 20104279, са шифром делатности 3811 – Скупљање отпада који није опасан), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, дана 04. јануара 2017. године.

У мобилном постројењу за уситњавање отпада – дробилици, оператер ће да врши третман неопасног отпада: отпадне пластике и отпадног дрвета, ради смањења запремине отпада који се предаје на даљи третман овлашћеним оператерима. Предметно мобилно постројење за третман отпада – дробилица, користиће се на територији јединица локалне самоуправе које припадају регионалном систему управљања отпадом „Дубоко“ Ужице.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: dragana.ljumovic@ekologija.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.