Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ Носилац пројекта ЈКП „Водовод Крушевац“ из Крушевца, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“, на катастарској парцели број 527 КО Мајдево, град Крушевац
 
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.