Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fabrika vode za piće “Majdevo“

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fabrika vode za piće “Majdevo“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

OBAVEŠTENjE Nosilac projekta JKP „Vodovod Kruševac“ iz Kruševca, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fabrika vode za piće “Majdevo“, na katastarskoj parceli broj 527 KO Majdevo, grad Kruševac
 
Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.