„Visan“ д.o.o., Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења-аутоклава за третман медицинског отпада на катастарској парцели број 5900/7 КО Свилајнац

„Visan“ д.o.o., Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења-аутоклава за третман медицинског отпада на катастарској парцели број 5900/7 КО Свилајнац

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „Visan“ д.o.o. Београд, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења-аутоклава за третман медицинског отпада, капацитета стерилизације 500 kg/h, на катастарској парцели број 5900/7 КО Свилајнац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.