„Visan“ d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja-autoklava za tretman medicinskog otpada na katastarskoj parceli broj 5900/7 KO Svilajnac

„Visan“ d.o.o., Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja-autoklava za tretman medicinskog otpada na katastarskoj parceli broj 5900/7 KO Svilajnac

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „Visan“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja-autoklava za tretman medicinskog otpada, kapaciteta sterilizacije 500 kg/h, na katastarskoj parceli broj 5900/7 KO Svilajnac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na vebsajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.