"ПРОФИ АСФАЛТ" д.о.о, Крушевац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера и кречњака као ТГК у лежишту ''Зрнце''

"ПРОФИ АСФАЛТ" д.о.о, Крушевац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера и кречњака као ТГК у лежишту ''Зрнце''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ПРОФИ АСФАЛТ“ д.о.о, из Крушевца, Достојевског 37, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера и кречњака као ТГК у лежишту ''Зрнце'',  на к.п. број 4894/1, КО Ново Село, на територији СО Врњачка Бања, дана 12.05.2021. године, заведен под бројем 353-02-1466/2021-03, као и допуну истог, дана 16.07.2021.године, на захтев овог органа.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.