"PROFI ASFALT" d.o.o, Kruševac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera i krečnjaka kao TGK u ležištu ''Zrnce''

"PROFI ASFALT" d.o.o, Kruševac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera i krečnjaka kao TGK u ležištu ''Zrnce''

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „PROFI ASFALT“ d.o.o, iz Kruševca, Dostojevskog 37, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera i krečnjaka kao TGK u ležištu ''Zrnce'',  na k.p. broj 4894/1, KO Novo Selo, na teritoriji SO Vrnjačka Banja, dana 12.05.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-1466/2021-03, kao i dopunu istog, dana 16.07.2021.godine, na zahtev ovog organa.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.