ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26 деоница Шабац - Лозница

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26 деоница Шабац - Лозница

На основу члана 14. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Булевар краља Александра 282, Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26  деоница Шабац - Лозница (на административној територији града Шапца), заведен под бројем:  353-02-01786/2021-03 од 11.06.2021. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцелрија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.