JP "PUTEVI SRBIJE" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac - Loznica

JP "PUTEVI SRBIJE" - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac - Loznica

Na osnovu člana 14. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26  deonica Šabac - Loznica (na administrativnoj teritoriji grada Šapca), zaveden pod brojem:  353-02-01786/2021-03 od 11.06.2021. godine.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelrija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.