ЈП "Путеви Србије", Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља "Пожаревац")–Пожаревац (обилазница)–Велико Градиште–Голубац

ЈП "Путеви Србије", Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља "Пожаревац")–Пожаревац (обилазница)–Велико Градиште–Голубац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (брза саобраћајница IБ реда) поддеоница 2: km 23+075 до km 46+000, на к.п. у КО Враново, КО Мала Крсна и КО Скобаљ на територији града Смедерева; к.п. у КО Драговац, КО Пожаревац, КО Ћириковац, КО Бубушевац, КО Братинац, КО Баре и КО Берање на територији града Пожаревца; к.п. у КО Сираково, КО Мајиловац, КО Ђураково, КО Поповац, КО Кисиљево, КО Тополовник, КО Кумане, КО Велико Градиште, КО Кусиће и КО Триброде на територији Велико Градиште и к.п. у КО Браничево, КО Поникве, КО Усије, КО Радошевац и КО Голубац на територији општине Голубац, заведен под бројем 353-02-01243/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.