JP "Putevi Srbije", Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd–Niš (petlja "Požarevac")–Požarevac (obilaznica)–Veliko Gradište–Golubac

JP "Putevi Srbije", Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd–Niš (petlja "Požarevac")–Požarevac (obilaznica)–Veliko Gradište–Golubac

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (brza saobraćajnica IB reda) poddeonica 2: km 23+075 do km 46+000, na k.p. u KO Vranovo, KO Mala Krsna i KO Skobalj na teritoriji grada Smedereva; k.p. u KO Dragovac, KO Požarevac, KO Ćirikovac, KO Bubuševac, KO Bratinac, KO Bare i KO Beranje na teritoriji grada Požarevca; k.p. u KO Sirakovo, KO Majilovac, KO Đurakovo, KO Popovac, KO Kisiljevo, KO Topolovnik, KO Kumane, KO Veliko Gradište, KO Kusiće i KO Tribrode na teritoriji Veliko Gradište i k.p. u KO Braničevo, KO Ponikve, KO Usije, KO Radoševac i KO Golubac na teritoriji opštine Golubac, zaveden pod brojem 353-02-01243/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.