''VS ENERGY'' д.о.о, Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз леву обалу реке Западне Мораве на територији КО Ново Село, на подручју СО Врњачка Бања

''VS ENERGY'' д.о.о, Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз леву обалу реке Западне Мораве на територији КО Ново Село, на подручју СО Врњачка Бања

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''VS ENERGY'' д.о.о, из Београда, Бул. Михајла Пупина 16д/7, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз леву обалу реке Западне Мораве, на стационажи од км 65+700 до км 66+000, на делу к.п.бр. 4985, територији КО Ново Село, на подручју СО Врњачка Бања, дана 24.05.2021. године, заведен под бројем 353-02-1603/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.