„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног разводног постројења 110 kV Јадар

„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног разводног постројења 110 kV Јадар

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројектa „RIO SAVA EXPLORATlON“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње прикључног разводног постројења 110 kV Јадар које чини 110 kV постројење за прикључење 110 kV далековода, зграда постројења са портирницом и дизел електрични агрегат, на деловима катастарских парцела бр. 938 и 939, обе у КО Велико село, и делу катастарске парцеле број 967 КО Брњац, град Лозница. 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.