„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње далековода ДВ 110 kV бр. 106А/4 ТС Ваљево 3 – ТС Лозница 2 и далековода 110 kV бр. 106Б/4 ТС Осечина – ТС Лозница

„RIO SAVA EXPLORATION“ д.о.о. Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње далековода ДВ 110 kV бр. 106А/4 ТС Ваљево 3 – ТС Лозница 2 и далековода 110 kV бр. 106Б/4 ТС Осечина – ТС Лозница

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројектa „RIO SAVA EXPLORATlON“ д.о.о. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње далековода ДВ 110 kV бр. 106А/4 ТС Ваљево 3 – ТС Лозница 2 и далековода 110 kV бр. 106Б/4 ТС Осечина – ТС Лозница, увођење у ПРП 110 kV Јадар, на деловима катастарских парцела бр. 938, 939, 940, 942/4, 942/5, 943/1, 944/3, 94471, 945, 946, 947, 949/3, 948 све КО Велико село, и деловима катастарских парцела бр. 967, 966, 965, 964, 968/8, 968/7, 968/2, 968/3м 968/6 и 968/1 све у КО Брњац, град Лозница. 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.