''Рачко Метал'' д.о.о., - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада, на к.п. број 2506/2 КО Љубић, Град Чачак

''Рачко Метал'' д.о.о., - Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада, на к.п. број 2506/2 КО Љубић, Град Чачак

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ''Рачко Метал'' д.о.о., поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада (оловних акумулатора, одбачене опреме која садржи опасне материје и одбачене електронске и електричне опреме која садржи опасне компоненте), на к.п. број 2506/2 КО Љубић, Град Чачак, који је заведен под бројем 353-02-1679/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.