''Račko Metal'' d.o.o., - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada, na k.p. broj 2506/2 KO Ljubić, Grad Čačak

''Račko Metal'' d.o.o., - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada, na k.p. broj 2506/2 KO Ljubić, Grad Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće ''Račko Metal'' d.o.o., podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada (olovnih akumulatora, odbačene opreme koja sadrži opasne materije i odbačene elektronske i električne opreme koja sadrži opasne komponente), na k.p. broj 2506/2 KO Ljubić, Grad Čačak, koji je zaveden pod brojem 353-02-1679/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.