ЈП ''Електромрежа Србије'' а.д. - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње далековода DV 110 kV бр.116/1 ТС Косјерић – ТС Севојно

ЈП ''Електромрежа Србије'' а.д. - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње далековода DV 110 kV бр.116/1 ТС Косјерић – ТС Севојно

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ''Електромрежа Србије'' а.д., Сектор за инвестиције Београд, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње далековода DV 110 kV бр.116/1 ТС Косјерић – ТС Севојно, заведен под бројем 353-02-2621/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.