“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1

“Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта,“Инфраструктура железнице Србије“ ад, ул. Немањина 6, Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 133/2 ТС Бачка Топола 2-  ТС Бачка Топола 1, због укрштања са новом пругом Београд- Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад- Суботица- државна граница (Келебија), на к.п. бр. 849/2, 851/1, 852/1, 853/1, 854/1, 855/3, 855/5, 856/1, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 4804, 4719, 4807/2, 929/1, 930, 931, 932/1, 933/1, 4808/1, 966, 934/1, 965, 935/1, 964, 963, 962 и 961 КО Бачка Топола, општина Бачка Топола.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.