“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 133/2 TS Bačka Topola 2-TS Bačka Topola 1

“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 133/2 TS Bačka Topola 2-TS Bačka Topola 1

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta,“Infrastruktura železnice Srbije“ ad, ul. Nemanjina 6, Beograd podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 133/2 TS Bačka Topola 2-  TS Bačka Topola 1, zbog ukrštanja sa novom prugom Beograd- Subotica državna granica (Kelebija), deonica pruge Novi Sad- Subotica- državna granica (Kelebija), na k.p. br. 849/2, 851/1, 852/1, 853/1, 854/1, 855/3, 855/5, 856/1, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 4804, 4719, 4807/2, 929/1, 930, 931, 932/1, 933/1, 4808/1, 966, 934/1, 965, 935/1, 964, 963, 962 i 961 KO Bačka Topola, opština Bačka Topola.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.