''БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА'' д.о.о, Врњачка Бања - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне Мораве

''БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА'' д.о.о, Врњачка Бања - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне Мораве

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''БГ ЕКСПЛОАТАЦИЈА'' д.о.о, из Врњачке Бање, Кнеза Милоша 32, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из приобаља на левој обали реке Западне Мораве, на стационажи од км 70+300 до км 70+900, на к.п.бр. 154/2, 155, 597, 598, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 605/2 и 612, КО Ново Село, на територији СО Врњачка Бања, дана 20.05.2021. године, као и допуну истог на захтев овог ортана, дана 07.07.2021. године, заведен под бројем 353-02-1594/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.