„BECHTEL ENKA UK LIMITED“огранак Београд-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта бетонске базе„Подунавци“са пратећим садржајима на катастарским парцелама КО Подунавци,општина Врњачка Бања

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“огранак Београд-Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта бетонске базе„Подунавци“са пратећим садржајима на катастарским парцелама КО Подунавци,општина Врњачка Бања

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд Ресавска бр. 23, поднеo Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта бетонске базе „Подунавци“ са пратећим садржајима на катастарским парцелама КО Подунавци, на територији општине Врњачка Бања у сврху  изградње Моравског коридора, на km 66+500, који је заведен под бројем 353-02-02460/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.