„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ogranak Beograd-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze„Podunavci“sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci,opština Vrnjačka Banja

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ogranak Beograd-Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze„Podunavci“sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci,opština Vrnjačka Banja

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „BECHTEL ENKA UK LIMITED“ ogranak Beograd Resavska br. 23, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja privremenog objekta betonske baze „Podunavci“ sa pratećim sadržajima na katastarskim parcelama KO Podunavci, na teritoriji opštine Vrnjačka Banja u svrhu  izgradnje Moravskog koridora, na km 66+500, koji je zaveden pod brojem 353-02-02460/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.