''ABK'' d.о.о, Богатић - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, на локацији ''Савковача''

''ABK'' d.о.о, Богатић - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, на локацији ''Савковача''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''ABK'' d.о.о, из Богатића, Мачванска 1, поднело Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације  речног наноса из корита реке Дрине, на локацији ''Савковача'', на стационажи од км 10+825 до км 11+175, на к.п.бр. 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1046/1, 1046/2, 1047, 1048, 1056, 1057, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060, 1061 и 1066, КО Бадовинци, на територији СО Богатић, дана 20.07.2021. године, заведен под бројем 353-02-2093/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.