''ABK'' d.o.o, Bogatić - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz korita reke Drine, na lokaciji ''Savkovača''

''ABK'' d.o.o, Bogatić - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz korita reke Drine, na lokaciji ''Savkovača''

Na osnovu čl. 10. stav 1, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''ABK'' d.o.o, iz Bogatića, Mačvanska 1, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije  rečnog nanosa iz korita reke Drine, na lokaciji ''Savkovača'', na stacionaži od km 10+825 do km 11+175, na k.p.br. 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1046/1, 1046/2, 1047, 1048, 1056, 1057, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060, 1061 i 1066, KO Badovinci, na teritoriji SO Bogatić, dana 20.07.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2093/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.