“ТРГОМАТИК” Д.О.О., Добановци – Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на територији градске општине Сурчин

“ТРГОМАТИК” Д.О.О., Добановци – Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на територији градске општине Сурчин

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта “ТРГОМАТИК” Д.О.О., Житна 15, 11 272 Добановци – Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на  к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београда, заведен под бројем 353-02-02342/2022-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, 11 271 Сурчин.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 11.04.2023. године у 1000, у просторијама Градске општине Сурчин, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.