“TRGOMATIK” D.O.O., Dobanovci – Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na teritoriji gradske opštine Surčin

“TRGOMATIK” D.O.O., Dobanovci – Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na teritoriji gradske opštine Surčin

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta “TRGOMATIK” D.O.O., Žitna 15, 11 272 Dobanovci – Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na  k.p.br. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 i 4708/4 sve KO Dobanovci, na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograda, zaveden pod brojem 353-02-02342/2022-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79, 11 271 Surčin.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 11.04.2023. godine u 1000, u prostorijama Gradske opštine Surčin, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.