„SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“, на КП 9882, КО Доња Бела Река, Општина Бор

„SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“, на КП 9882, КО Доња Бела Река, Општина Бор

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Ђорђа Вајферта 29, 19 210 Бор, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“, на КП 9882, КО Доња Бела Река, Општина Бор, заведен под бројем 353-02-03403/2022-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе Бор, Моше Пијаде бр. 3, 19 210 Бор.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 15.12.2023. године у 1300  часова, у просторијама Градске управе Бор, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.