Обавештење "ELIXIR ZORKA" Mинерална ђубрива Шабац - отказивање јавне расправе у Шапцу

Обавештење "ELIXIR ZORKA" Mинерална ђубрива Шабац - отказивање јавне расправе у Шапцу

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се отказује јавна презентација Студије о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада у оквиру комплекса Елиxир Зорка д.о.о., на катастарским парцелама број 6915/77, 6915/82 и 6915/83 КО Град Шабац, и јавна расправа, заказана за 04.11.2022 са почетком у 11 часова у просторијама  Центра за стручно усавршавање, ул. Николе Тесле 1 а, у Шапцу.

Како је утврђено да нису спроведене у потпуности радње од стране носиоца пројекта „ELIXIR ZORKA“ Mинерална ђубрива Шабац, прописане инструкцијама овог органа које су имале за циљ да се омогући представницима заинтересоване јавности јавни увид у предметну Студију, на начин и у року прописаним у Закону о процени утицаја на животну средину и Правилнику о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине сматра да нису испуњени услови за одржавање  јавне презентације и јавне расправе. 

Поступак јавног увида у Студију, као место и време одржавања презентације Студије и јавне расправе биће поновно спроведен у складу са чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину.