ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних путева IIA реда

ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних путева IIA реда

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП „Путеви Србије“ Булевар краља Александра бр.282 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних путева IIA реда бр. 168 и IIБ реда бр. 400 на к.п. у КО Душановац и КО Прахово на територији општине Неготин, заведен под бројем 353-02-03930/2022-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити, у просторијама Министарства на Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Неготин, ул.  Трг Стевана Мокрањца бр 1.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 26.04.2023. године у 1300  часова, у просторијама Општинске управе Неготин, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.