ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД - Огранак ТЕНТ - захтев за давање сагл. на Студију о процени утицаја на жив. сред. пројекта надвишења депоније пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса ТЕ „Никола Тесла А“, на кат.парцели број 2065 КО Кртинска, Обреновац

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД - Огранак ТЕНТ - захтев за давање сагл. на Студију о процени утицаја на жив. сред. пројекта надвишења депоније пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса ТЕ „Никола Тесла А“, на кат.парцели број 2065 КО Кртинска, Обреновац

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД - Огранак ТЕНТ, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења депоније пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса ТЕ „Никола Тесла А“, у Обреновцу, на кат.парцели број 2065 КО Кртинска, општина Обреновац. 

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама градске општине Oбреновац, ул. Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 14.09.2023. године са почетком у 10 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама општинске управе Градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића 74, 11500 Обреновац.