JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - Ogranak TENT - zahtev za davanje sagl. na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta nadvišenja deponije pepela, šljake i gipsa u okviru kompleksa TE „Nikola Tesla A“, na kat.parceli broj 2065 KO Krtinska, Obrenovac

JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - Ogranak TENT - zahtev za davanje sagl. na Studiju o proceni uticaja na živ. sred. projekta nadvišenja deponije pepela, šljake i gipsa u okviru kompleksa TE „Nikola Tesla A“, na kat.parceli broj 2065 KO Krtinska, Obrenovac

Na osnovu čl. 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD - Ogranak TENT, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja deponije pepela, šljake i gipsa u okviru kompleksa TE „Nikola Tesla A“, u Obrenovcu, na kat.parceli broj 2065 KO Krtinska, opština Obrenovac. 

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 14.09.2023. godine sa početkom u 10 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama opštinske uprave Gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac.