Галеника ад. Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција дела постојећег објекта бр.1, остале зграде- производни објекат- фабрика за производњу ињекционих производа на бази пептида

Галеника ад. Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција дела постојећег објекта бр.1, остале зграде- производни објекат- фабрика за производњу ињекционих производа на бази пептида

На основу чл. 20. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо вас да је носилац пројекта Галеника ад. Београд, Ул. Батајнички друм бб,11080 Земун, Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција дела постојећег објекта бр.1, остале зграде- производни објекат- фабрика за производњу ињекционих производа на бази пептида, за потребе формирања погона за проиводњу API (active pharmaceutical ingredient) заведен под бројем 353-02-02141/2023-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, у просторијама у просторијама ГО Земун, ул. Магистратски трг 1, Земун,  сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Сходно допису општине Земун од 20.11.2023. године, којим су  указали да због прекида рада Поште, нису били у могућности да испоштују процедуру објављивања Обавештења о јавном увиду, презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, нови термин јавне расправе и презентација предметне Студије, је дана 21.12.2023. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама општинске управе Земун, Магистратски трг 1, 11080 Земун.