''Електропривреда Србије'' а.д. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата, пратећих и помоћних система агрегата и електране, хидромеханичке опреме

''Електропривреда Србије'' а.д. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата, пратећих и помоћних система агрегата и електране, хидромеханичке опреме

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ''Електропривреда Србије'' а.д. поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата, пратећих и помоћних система агрегата и електране, хидромеханичке опреме и опреме управљања на ХЕ Врла 1, ХЕ Врла 2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4, чији се објекти налазе на територији СО Сурдулица и СО Владичин Хан, заведен под бројем 353-02-1638/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Сурдулица и СО Владичин Хан, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО Владичин Хан, дана 23.06.2023. године са почетком у 1300 часова