Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице - општина Палилула

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице - општина Палилула

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Његошева бр. 84, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице на територији општине Палилула, на подручју града Београда, заведен под бројем 353-02-04283/2022-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити, у просторијама Министарства на Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Палилула, ул.  Таковска бр 12 Београд.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 13.04.2023. године у 1000  часова, у просторијама Општинске управе Палилула, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.