Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice - opština Palilula

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice - opština Palilula

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., Njegoševa br. 84, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice na teritoriji opštine Palilula, na području grada Beograda, zaveden pod brojem 353-02-04283/2022-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti, u prostorijama Ministarstva na Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Palilula, ul.  Takovska br 12 Beograd.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 13.04.2023. godine u 1000  časova, u prostorijama Opštinske uprave Palilula, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.