Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“

Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ)  „Паклештица“, на реци Височици, са машинском зградом на к.п. бр. 8939, 889, 890, 893, 894, 895, 8945, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 932, 933, 934, 935, 941, 512, 513, 514, 517, 518, 519 K.O. Рсовци, 1208/1, 1208/3, 3124, 3125, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154,3155, 3156, 3162, 3163, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 33303331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340,3341, 3342, 3343, 33443345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 33361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3869, 3886 К.О. Паклештица, град Пирот, на простору Парка природе „Стара планина“, носиоца пројекта, „PIRAK HYDRO“ д.о.о. из Земуна, Жарка Обрешког 23, окончан решењем број 353-02-1374/2017-16 од 18. јула 2017. године.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на сајту Министарства.

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.