Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“

Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o ponavljanju postupka davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE)  „Pakleštica“, na reci Visočici, sa mašinskom zgradom na k.p. br. 8939, 889, 890, 893, 894, 895, 8945, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 932, 933, 934, 935, 941, 512, 513, 514, 517, 518, 519 K.O. Rsovci, 1208/1, 1208/3, 3124, 3125, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154,3155, 3156, 3162, 3163, 3323, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329, 33303331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340,3341, 3342, 3343, 33443345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 33361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3869, 3886 K.O. Pakleštica, grad Pirot, na prostoru Parka prirode „Stara planina“, nosioca projekta, „PIRAK HYDRO“ d.o.o. iz Zemuna, Žarka Obreškog 23, okončan rešenjem broj 353-02-1374/2017-16 od 18. jula 2017. godine.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom,  u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.