''СЗР И АУТОПРЕВОЗНИК ЖЕЉКО ЂУРИЋ'', Ужице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ''Бранешци'', на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци, на територији СО Чајетина

''СЗР И АУТОПРЕВОЗНИК ЖЕЉКО ЂУРИЋ'', Ужице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ''Бранешци'', на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци, на територији СО Чајетина

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган, решавајући по захтеву носиоца пројекта, ''СЗР И АУТОПРЕВОЗНИК ЖЕЉКО ЂУРИЋ'', из Ужица, Љубање бб, донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ''Бранешци'', на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци, на територији СО Чајетина, у складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09),  заведенo под бројем 353-02-2175/2020-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства.

Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.