“ SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

 О Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности носиоцу пројекта SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“ површинског копа Велики Кривељ  а коју је израдио Рударско геолошки факултет из Београда.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства   у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.